A tantárgy szakmai tartalma:

A tárgy célja az, hogy

  • megismertesse a hallgatókkal azokat az elveket és technikákat, melyeket – akár alkalmazott, akár elméleti – kutatások során használnak.
  • képessé tegye a hallgatókat arra, hogy a későbbiekben képesek legyenek kutatási beszámolók kritikus feldolgozására, a közölt eredmények és következtetések mögött meghúzódó feltevések azonosítására.

Évközi tanulmányi követelmények:

Az előadás látogatása kötelező, amelyet az oktató katalógus vezetésével ellenőrizhet. Az előadás anyagához tartozó kötelező irodalom feldolgozása ideális esetben azzal párhuzamosan, egyéni munka keretében történik. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, amely alapján megajánlott jegyet kapnak.

Vizsgakövetelmény:

A számonkérések az előadás anyagaira és a kötelező irodalomra épülnek.

Az értékelés módszere:

Az értékelés alapja a félév során megírt két zárthelyi dolgozat, amely alapján a hallgatók megajánlott jegyet kapnak. Az első Zh-ra a 7., a második Zh-ra a 14. tanítási héten kerül sor. A Zh-k kérdései az azt megelőző 6 hét előadás- és a vonatkozó kötelező irodalom anyagából kerülnek ki. A két Zh-n egyenként 25-25, összesen 50 pont szerezhető, amely alapján a következők szerint alakul a megajánlott jegy:

45-50 pont: jeles (5)
39-44 pont: jó (4)
33-38 pont: közepes (3)
26-32 pont: elégséges (2)

Az épp aktuális Zh büntetlenül pótolható betegség vagy komoly személyes/családi probléma esetén a Zh-t követő héten az oktató által megjelölt időpontban. A hiányzást a ZH kiírt időpontjáig – személyesen vagy emailben – az oktató tudomására kell hozni. Aki a bejelentést elmulasztja, nulla pontot kap a ZH-ra.

Amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató nem fogadja el, a tantárgy a vizsgaidőszakban meghirdetett szóbeli vizsgával zárul a félév teljes anyagából.

Félévközi ellenőrzések:

Az előadás látogatása kötelező, amelyet az oktató katalógus vezetésével ellenőrizhet. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, amelyen a részvétel kötelező.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

A kötelező irodalmak megadott fejezeteinek otthoni feldolgozása.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  •  Earl BABBIE: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 1996-os (kék) vagy 2003-as (piros) kiadás
  •  RUDAS Tamás: Közvélemény-kutatás. Értelmezés és kritika. Corvina Kiadó. 2006

Ajánlott irodalom:

  • Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései. Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. 2006
  • Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó. 2005
  • Darrel Huff: How to lie with statistics, W. W. Norton & Company. 1993
Részletes tematika: pdf formátumban

Előadásanyagok:

Eredmények: